Puja Services
Abhishekams
Type At Temple Austin are home.
Abhishekam Private Any Temple Idol $51 $151
Ganapti Homa $151 $175
Rudra Homa $151 $175
Sudarshana Homa $151 $175
Navagraha Homa $151 $175
Samskara (Life Passages)
Anna Prashanam $51 $151
Bhoomi Puja $151
Gruha Pravesam $201
Namakaranam $51 $151
Upanayanam $351 $351
Vidyaramham (Akshara Abhyasa) $51 $151
Veda Parayanam, Bhagavad Geeta Parayanam Contact Swamiji
Vishnu Sahasranama or Lalita Sahasranama Parayanam Contact Swamiji
Poojas
Ganesh Pooja $51 $151
Lakshmi Kubera Pooja $51 $151
Nakshatra Shanti $51 $151
Navagraha Pooja $51 $151
Punyavachanam $51 $151
Satyanarayan Pooja $51 $151
Vahana Pooja $51 $151
Varalakshmi Vratam $51 $151

Special Puja Services: Please contact Priest Eswara Rao at 512-820-3004